УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛИЙН 9 ДҮГЭЭР АНГИЙН
Е   БҮЛГИЙН СУРАГЧДЫН 3-Р УЛИРЛЫН СУРЛАГЫН ДҮН
                                                              2013-2014 он 3-р улирал  
нэр Монгол хэл Монгол бичиг Уран зохиол Англи хэл Орос хэл Математик Мэдээлэл зүй Физик Хими Биологи Газарзүй Иргэншил Түүх Технологи Зураг төсөл Биеийн тамир Эрүүл мэнд Дуу хөгжим Үүнээс Гүйцэтгэлийн
хувь
Охид
Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь Дүн хувь A B C D F
1 14020795 A 97 A 96 A 99 A 92 A 91 A 100 A 98 A 93 A 98 A 95 B 88 A 90 B 83 A 100 A 100 A 98 A 96 A 100,0 16 2 0 0 0 95,2  
2 14020796 A 96,0 A 96,0 A 99,0 A 92,0 B 82,0 B 80,0 B 85,0 B 84,0 B 86,0 B 81,0 C 75,0 B 81,0 D 62,0 B 87,0 A 100,0 A 95,0 A 95,0 A 90,0 8 8 1 1 0 87 C
3 14020797 C 78,0 C 76,0 B 87,0 B 81,0 B 80,0 C 74,0 B 82,0 B 82,0 B 89,0 D 64,0 D 66,0 B 82,0 B 81,0 B 88,0 A 90,0 A 91,0 B 87,0 B 85,0 2 11 3 2 0 81,3 D
4 14020798 A 98,0 A 96,0 A 99,0 A 91,0 B 86,0 B 88,0 A 94,0 B 88,0 A 96,0 A 90,0 A 90,0 A 96,0 A 100,0 A 96,0 A 100,0 A 94,0 A 95,0 B 85,0 14 4 0 0 0 93,4 B
5 14020799 D 62,0 D 60,0 C 71,0 C 73,0 D 60,0 D 60,0 D 67,0 C 78,0 C 70,0 C 70,0 D 60,0 D 60,0 D 60,0 D 60,0 C 70,0 C 75,0 B 80,0 B 85,0 0 2 7 9 0 67,8  
6 14020800 D 64,0 D 64,0 D 68,0 D 62,0 D 63,0 F 55,0 D 60,0 B 80,0 C 75,0 D 60,0 D 60,0 D 60,0 D 60,0 B 80,0 A 93,0 C 70,0 D 65,0 A 90,0 2 2 2 11 1 68,3  
7 14020801 A 90,0 B 87,0 A 94,0 B 86,0 B 83,0 A 92,0 B 83,0 B 88,0 D 68,0 B 84,0 B 86,0 B 84,0 B 80,0 A 90,0 B 84,0 A 93,0 A 90,0 A 90,0 7 10 0 1 0 86,2  
8 14020802 D 64,0 D 67,0 C 76,0 C 77,0 C 78,0 F 56,0 C 70,0 B 81,0 F 59,0 D 60,0 D 60,0 D 64,0 D 60,0 D 60,0 C 76,0 A 90,0 D 65,0 A 90,0 2 1 5 8 2 69,6  
9 14020803 D 63,0 D 62,0 C 73,0 F 58,0 F 58,0 F 54,0 D 60,0 C 72,0 F 59,0 D 60,0 D 60,0 D 64,0 D 60,0 D 60,0 F 57,0 B 80,0 D 68,0 B 85,0 0 2 2 9 5 64,1  
10 14020804 B 83,0 B 80,0 A 91,0 B 83,0 B 80,0 C 78,0 A 90,0 B 85,0 C 71,0 A 90,0 B 80,0 B 86,0 D 65,0 A 90,0 B 87,0 A 94,0 A 97,0 A 90,0 7 8 2 1 0 84,4 D
11 14020805 D 63,0 D 67,0 C 74,0 D 66,0 D 65,0 F 58,0 C 70,0 B 80,0 C 70,0 C 77,0 D 60,0 D 64,0 D 60,0 B 80,0 B 85,0 B 85,0 B 80,0 A 90,0 1 5 4 7 1 71,9  
12 14020806 C 76,0 B 80,0 A 95,0 C 74,0 C 72,0 C 70,0 B 82,0 B 87,0 C 70,0 B 80,0 C 72,0 B 81,0 D 62,0 B 83,0 B 80,0 A 90,0 A 90,0 A 90,0 4 7 6 1 0 79,7 D
13 14020807 B 82,0 B 80,0 A 92,0 B 83,0 A 90,0 B 88,0 C 73,0 A 90,0 A 90,0 A 90,0 B 80,0 B 83,0 B 81,0 A 90,0 C 78,0 A 90,0 A 98,0 A 90,0 9 7 2 0 0 86  
14 14020808 B 81,0 B 85,0 B 88,0 B 81,0 B 86,0 C 73,0 B 86,0 B 87,0 A 95,0 A 90,0 A 90,0 B 89,0 B 87,0 A 90,0 A 95,0 A 93,0 A 98,0 A 100,0 8 9 1 0 0 88,6 C
15 14020809 C 73,0 C 72,0 B 86,0 B 82,0 C 78,0 D 60,0 D 65,0 B 83,0 C 70,0 C 73,0 D 65,0 B 81,0 D 66,0 D 60,0 B 85,0 A 90,0 B 81,0 A 95,0 2 6 5 5 0 75,8  
16 14020810 B 83,0 B 81,0 A 94,0 B 83,0 B 84,0 A 91,0 B 84,0 A 91,0 A 93,0 B 84,0 A 90,0 A 96,0 C 72,0 A 95,0 A 95,0 A 92,0 A 98,0 A 95,0 11 6 1 0 0 88,9 C
17 14020811 B 86,0 B 84,0 A 97,0 A 94,0 A 90,0 B 86,0 A 90,0 A 91,0 B 80,0 A 90,0 B 81,0 B 80,0 C 77,0 A 98,0 A 98,0 A 92,0 A 98,0 A 95,0 11 6 1 0 0 89,3 C
18 14020812 B 83,0 A 90,0 B 85,0 A 97,0 B 85,0 B 89,0 A 92,0 B 86,0 B 85,0 A 90,0 B 82,0 C 77,0 D 64,0 A 91,0 B 85,0 A 92,0 A 95,0 B 80,0 7 9 1 1 0 86 D
19 14020813 D 66,0 D 67,0 C 78,0 C 70,0 C 70,0 D 60,0 B 84,0 C 70,0 F 59,0 D 65,0 D 65,0 D 60,0 D 60,0 D 60,0 C 70,0 B 85,0 C 70,0 B 85,0 0 3 6 8 1 69,1  
20 14020814 D 65,0 D 63,0 C 70,0 C 77,0 D 65,0 F 55,0 D 60,0 C 78,0 D 65,0 B 82,0 D 68,0 C 70,0 D 60,0 D 60,0 D 65,0 A 90,0 B 85,0 B 80,0 1 3 4 9 1 69,9  
21 14020815 B 82,0 B 80,0 A 94,0 B 84,0 B 80,0 C 74,0 B 80,0 B 80,0 C 73,0 B 80,0 C 75,0 B 84,0 D 65,0 A 95,0 C 78,0 A 90,0 A 94,0 A 90,0 5 8 4 1 0 82,1  
22 14020816 C 78,0 C 75,0 A 91,0 C 78,0 B 80,0 C 77,0 B 87,0 B 84,0 B 86,0 B 80,0 C 75,0 B 84,0 C 70,0 A 96,0 B 87,0 A 90,0 A 90,0 A 100,0 5 7 6 0 0 83,8 C
23 14020817 C 76,0 C 78,0 B 80,0 C 72,0 D 66,0 F 57,0 D 60,0 C 71,0 D 60,0 D 60,0 D 60,0 C 70,0 D 64,0 D 60,0 C 78,0 B 85,0 C 74,0 B 80,0 0 3 7 7 1 69,5 F
24 14020818 A 96,0 A 94,0 A 99,0 A 90,0 A 91,0 A 97,0 A 94,0 A 92,0 A 96,0 A 93,0 A 96,0 A 90,0 A 93,0 A 95,0 A 95,0 A 93,0 A 92,0 A 95,0 18 0 0 0 0 93,9  
25 14020819 D 63,0 D 61,0 D 63,0 D 60,0 F 52,0 D 60,0 C 71,0 C 78,0 F 59,0 B 85,0 D 60,0 C 76,0 C 70,0 D 60,0 C 70,0 A 90,0 A 90,0 A 90,0 3 1 5 7 2 69,9  
26 14020820 B 86,0 A 93,0 A 90,0 B 80,0 C 78,0 C 78,0 A 94,0 B 86,0 C 71,0 C 72,0 C 70,0 C 74,0 D 63,0 B 85,0 A 90,0 A 90,0 A 93,0 A 90,0 7 4 6 1 0 82,4 D
27 14020821 A 95,0 A 94,0 A 99,0 A 92,0 A 90,0 A 92,0 A 90,0 A 91,0 B 86,0 A 94,0 A 90,0 A 90,0 A 91,0 A 100,0 A 98,0 A 93,0 A 95,0 A 100,0 17 1 0 0 0 93,3  
28 14020822 A 90,0 A 92,0 A 97,0 B 80,0 C 77,0 C 77,0 A 90,0 B 83,0 C 78,0 B 80,0 B 80,0 B 83,0 D 67,0 C 78,0 A 97,0 A 90,0 A 90,0 B 80,0 7 6 4 1 0 83,8 D
29 14020824 D 63,0 D 65,0 C 76,0 D 63,0 D 68,0 F 57,0 D 67,0 B 82,0 D 68,0 D 60,0 D 60,0 D 64,0 D 60,0 D 60,0 B 80,0 C 75,0 D 68,0 B 80,0 0 3 2 12 1 67,6  
30 14020825 D 62,0 D 61,0 C 78,0 A 91,0 C 73,0 D 69,0 B 80,0 B 88,0 C 75,0 C 71,0 D 65,0 D 64,0 D 60,0 D 60,0 B 83,0 B 80,0 B 84,0 B 85,0 1 6 4 7 0 73,8  
31 14020826 D 64,0 D 68,0 C 77,0 F 59,0 F 58,0 D 60,0 D 65,0 C 78,0 F 59,0 D 63,0 D 60,0 D 64,0 D 61,0 D 60,0 F 55,0 B 80,0 D 68,0 B 80,0 0 2 2 10 4 65,5  
32 14020827 B 80,0 B 81,0 A 92,0 B 86,0 A 91,0 D 60,0 B 81,0 B 83,0 B 80,0 A 92,0 A 90,0 B 83,0 B 88,0 A 99,0 A 90,0 A 95,0 A 98,0 B 85,0 8 9 0 1 0 86,3  
33 14020828 B 81,0 A 90,0 A 97,0 A 91,0 B 80,0 A 91,0 B 80,0 A 90,0 A 96,0 B 87,0 C 70,0 B 85,0 B 88,0 B 80,0 A 90,0 A 90,0 A 90,0 B 85,0 9 8 1 0 0 86,7  
34 14020829 C 72,0 C 70,0 B 84,0 B 81,0 C 75,0 F 58,0 C 70,0 C 72,0 D 69,0 C 77,0 C 70,0 C 74,0 D 60,0 D 60,0 B 85,0 A 90,0 B 85,0 B 80,0 1 5 8 3 1 74  
35 14020830 B 83,0 B 80,0 A 90,0 A 91,0 A 90,0 B 87,0 A 92,0 A 94,0 B 87,0 B 86,0 B 82,0 A 90,0 A 93,0 A 90,0 A 90,0 A 90,0 A 90,0 A 90,0 12 6 0 0 0 88,6  
36 14020831 B 82,0 A 92,0 A 96,0 B 83,0 B 83,0 D 68,0 A 90,0 A 91,0 B 89,0 B 88,0 B 80,0 B 85,0 D 66,0 B 86,0 B 80,0 A 90,0 A 95,0 A 95,0 7 9 0 2 0 85,5 D
37 14020832 C 74,0 C 70,0 B 83,0 B 80,0 D 68,0 C 73,0 B 82,0 B 82,0 C 73,0 D 65,0 D 65,0 B 80,0 D 61,0 C 75,0 B 80,0 A 90,0 A 90,0 B 80,0 2 7 5 4 0 76,2 D
38 14020833 B 81,0 B 85,0 A 99,0 C 75,0 B 80,0 B 80,0 A 90,0 A 91,0 C 78,0 B 85,0 B 80,0 A 90,0 B 82,0 B 80,0 A 90,0 A 93,0 A 90,0 A 90,0 8 8 2 0 0 85,5  
39 14020834 B 80,0 B 80,0 A 90,0 B 80,0 B 82,0 B 88,0 A 90,0 B 80,0 C 78,0 B 88,0 D 68,0 B 84,0 C 72,0 A 92,0 A 90,0 A 92,0 A 98,0 A 90,0 7 8 2 1 0 84,6 D
40 14020835 B 86,0 A 95,0 A 99,0 A 90,0 A 91,0 A 90,0 A 90,0 A 93,0 A 94,0 A 95,0 C 75,0 A 96,0 A 94,0 A 98,0 A 92,0 A 94,0 A 96,0 A 95,0 16 1 1 0 0 92,4 C
41 14020836 A 97,0 A 99,0 A 99,0 A 90,0 A 90,0 A 97,0 A 90,0 A 95,0 A 96,0 A 95,0 A 94,0 A 96,0 A 94,0 A 95,0 A 95,0 A 98,0 A 98,0 A 90,0 18 0 0 0 0 94,9 A
42 14020837 B 81,0 A 95,0 B 87,0 A 91,0 A 91,0 D 60,0 B 80,0 C 70,0 B 84,0 C 75,0 C 78,0 A 90,0 B 82,0 C 70,0 C 75,0 A 100,0 C 78,0 A 90,0 6 5 6 1 0 82,1  
43 14020823 C 77,0 D 68,0 B 80,0 B 81,0 B 81,0 D 61,0 A 90,0 B 81,0 F 59,0 C 70,0 D 64,0 B 83,0 C 78,0 D 60,0 C 75,0 C 70,0 C 75,0 A 90,0 2 5 6 4 1 74,6  
    8   13   23   13   10   8   16   12   9   12   7   10   6   18   19   33   27   27   271         0 1
  16   12   9   16   15   8   14   22   10   14   10   18   9   9   12   6   7   16     223       0 1
  8   6   9   8   8   9   5   9   13   8   9   6   6   3   9   4   4   0       124     0 6
  11   12   2   4   7   10   8   0   5   9   17   9   22   13   1   0   5   0         135   0 9
  0   0   0   2   3   8   0   0   6   0   0   0   0   0   2   0   0   0           21 0 1
  100   100   100   95   93   81   100   100   86   100   100   100   100   100   95   100   100   100                
  56   58   74   67   58   37   70   79   44   60   40   65   35   63   72   91   79   100                
    78,7   79,5   87,3   80,7   78,2   73,9   80,9   83,9   77,7   79,4   74,1   79,7   72,6   80,3   84,6   89,0   87,3   88,8           80,9  
                                                                                         
      Дүнг нэгтгэсэн ангийн багш                                                     / Ж.Гантуяа         /                                        
      Мэдээг хянасан                                                                         / Сургалтын менежер Н.Пүрэвсүрэн /